Obchodné podmienky

I. Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim:

 1. Predávajúci:

Ing. Jozef Šivec - Webing.sk
Trieda 1. mája 2467/63
052 05  Spišská Nová Ves

IČO: 45412171
DIČ: 1070700686

Adresa na osobný odber a vrátenie tovaru:

Ing. Jozef Šivec - Webing.sk
Zimná 90
052 01 Spišská Nová Ves 

2.  Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala objednávku prostredníctvom portálu www.tlacime.eu

3.  Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár spracovaný systémom obchodu, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovú cenu objednávky.

4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení.

 II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy

 1. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe potvrdenia objednávky resp. v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.
 2. Predávajúci akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru na adresu dodania kupujúcemu.
 3. Objednávky podané prostredníctvom tohto internetového obchodu sú považované za záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
 4. Každá objednávka je potvrdená formou e-mailovej správy zaslanej na adresu uvedenú kupujúcim.
 5. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je riadne vyplnený formulár (predpísané údaje a náležitosti vrátane telefonického kontaktu).
 6. Vyplnením záväznej objednávky, či registračného formulára v rámci internetového obchodu dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že údaje neposkytne tretej osobe.
 7. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po jeho prevzatí a úplnom zaplatení.
 8. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

 

III. Storno objednávky

 1. Storno objednávky zo strany kupujúceho: Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky je možné zrušiť objednávku iba po vzájomnej dohode. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním (Náklady spojene so zaslaním objednávky).
 2. Zo strany predávajúceho: Predávajúci má právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak sa už tovar nevyrába alebo nedodáva, nemá ho na sklade resp. sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že niektorý tovar z objednávky na sklade chýba, pošle predávajúci zásielku bez toho tovaru, ak sa s kupujúcim nedohodne inak.  Ak kupujúci zaplatil zálohu alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto prevedená späť na jeho účet alebo adresu do 3 pracovných dní. V prípade, že kupujúci 2x nepreberie zásielku má predávajúci právo žiadať od kupujúceho platbu vopred na účet.

 

IV. Odstúpenie od zmluvy

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade neosobného spôsobu doručenia tovaru (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho).

V súlade so zákonom má zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, musí kupujúci dodržať nižšie uvedené podmienky:

 • kontaktovať nás písomne (viď sekcia Kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy zákonom stanoveným spôsobom, s uvedením čísla objednávky a dátumu nákupu
 • po obdržaní žiadosti a jej potvrdení z našej strany, kupujúci tovar zašle (a to najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil) späť na našu adresu uvedenú v sekcii Kontakt a to za nasledujúcich podmienok:

a)      tovar nesmie javiť známky používania

b)      tovar musí byť nepoškodený

c)      tovar musí byť kompletný

d)      tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe

 • tovar je nutné zaslať dostatočne zabezpečený proti poškodeniu (najlepšie v rovnakom obale ako bol doručený), doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu/poškodenie na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku, prevzatie takejto zásielky bude odmietnuté).
 • pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na váš účet, a to najneskôr do 15 pracovných dní po doručení tovaru.
 • v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

2.   Predávajúci sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu zníženú o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky kupujúceho do 15 pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Predávajúci vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený účet, alebo inou formou po dohode obidvoch strán. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,

d) predaj novín, časopisov a periodickej tlače.

V. Dodacie podmienky

 1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie miesto stanovené na základe objednávky kupujúceho  v registračnom formulári obchodu alebo vo formulári objednávky. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta, kuriér) alebo dodá tovar na základe dohody s kupujúcim (možnosť výberu pri zadávaní objednávky).
 2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne na pošte, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.
 3. Dodacie podmienky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností realizované v čo najkratšom čase spravidla do 3 pracovných dní v prípade, že tovar je na sklade. Vo výnimočných prípadoch (kapacitné možnosti, chýbajúci tovar na sklade, tovar na objednávku, dohoda s kupujúcim) môže byť dodacia lehota dlhšia, maximálne však 21 kalendárnych dní. Takáto situácia je kupujúcemu oznámená emailom, prípadne telefonicky na telefónne číslo uvedené v objednávkovom formulári. Nedodanie tovaru do 31 kalendárnych dní oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.
 4. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov, ak z povahy tovaru  alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

 

VI. Doručenie tovaru (Spôsob odberu)

 1. Objednaný tovar je možné vyzdvihnúť osobne v sídle, po telefonickom dohovore. Tiež je doručovaný  Slovenskou poštou. Pri dodaní tovaru na dobierku je k cene tovaru účtované poštovné  podľa platného cenníka pošty.
 2. Pri dodaní tovaru Slovenskou poštou je kupujúci povinný prehliadnuť zásielku bezprostredne pri jej prevzatí. Pokiaľ je zistené viditeľné poškodenie obalu resp. zjavný úbytok obsahu, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Doručovateľ je povinný takýto zápis spísať. Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej prevzatí zrejmá, je príjemca zásielky povinný obratom nahlásiť vznik škody telefonicky predávajúcemu, najneskôr však nasledujúci pracovný deň od prevzatia zásielky.
 3. Pri osobnom prevzatí tovaru je kupujúci povinný si tento prehliadnuť a skontrolovať celý obsah balenia, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.
 4. V prípade, že obsah zásielky nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

 

VII. Kúpna cena a platby

Kúpna cena je splatná:

 • pri prevzatí tovaru (na dobierku)
 • pri platbe na účet  vopred. V tomto prípadne v termíne uvedenom na zálohovej faktúre. Po úhrade zálohovej faktúry bude kupujúcemu vystavená riadna faktúra.

2.  Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred bez udania dôvodu.

3.  V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, predávajúci považuje objednávku za neplatnú.

VIII. Právo na zmenu ceny

Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny ceny v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcu a ostatných dodávateľov tovaru. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu v okamihu potvrdenia objednávky. Ak je v čase expedovania cena tovaru nižšia ako na potvrdenej objednávke, tovar je predávajúcemu dodaný za platnú cenu v okamihu expedovania. Pokiaľ je predajná cena vyššia ako cena uvedená na objednávke, je kupujúci o tom informovaný a situácia sa rieši po vzájomnej dohode kupujúceho s predávajúcim.

IX. Záruka, reklamácie, doklady

 1. Kupujúci má právo neprebrať dodaný tovar od prepravcu (Slovenská pošta, kuriérska služba) v prípade viditeľného mechanického poškodenia balíka. Ak takáto situácia nastane, kupujúci je povinný spísať s pracovníkom prepravcu protokol o škode.
 2. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je kupujúci povinný nahlásiť predávajúcemu okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršia reklamácia tohto typu poškodenia nebude zo strany predajcu akceptovaná.
 3. Kupujúci uplatňuje reklamáciu priamo u predávajúceho písomne prostredníctvom emailu (viď. sekcia Kontakt).
 4. Počas záručnej doby kupujúci má právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva spolu s dokladom o jeho zakúpení.
 5. Ak poškodenie reklamovaného výrobku bolo spôsobené nevhodným používaním po zakúpení, kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie.
 6. Predávajúci nezodpovedá ani za vady spôsobené: 
 • prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach
 • vlastným zásahom do výrobku na strane kupujúceho
 • živelnou pohromou

 

X. Záverečné a prechodné ustanovenia

 1. Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravených týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky a ceny platia v znení uvedenom na internetovej stránke www.tlacime.eu v momente odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
 3. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v momente odoslania elektronickej objednávky.
 4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd.


Tieto obchodné podmienky vstúpili do platnosti 27. 01. 2015.